Skupštinski izveštaji

2020. godina

Treća vanredna Skupština akcionara Društva "GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD, Subotica 02.09.2020. godine

 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 2. Odluka o promeni pretežne delatnosti
 3. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju direktora
 4. Odluka o izmeni i dopuni Statuta društva
 5. Izveštaj o bitnom događaju
 6. Zapisnik

 

Materijali za Treću vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva zakazanu za dan 02.09.2020. godine

 1. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
 2. Punomoć
 3. Glasački listić

 

Druga vanredna Skupština akcionara Društva "GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD, Subotica 10.07.2020. godine

 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 2. Odluka o povlačenju akcija sa Berze
 3. Odluka o prestanku javnog društva
 4. Zapisnik
 5. Izveštaj o bitnom događaju

 

Materijali za Drugu vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva zakazanu za dan 10.07.2020. godine

 1. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
 2. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
 3. Predlog Odluke o povlačenju akcija sa Berze
 4. Predlog Odluke o prestanku svojstva javnog društva
 5. Glasački listić
 6. Punomoć

 

Prva vanredna Skupština akcionara Društva "GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD, Subotica 03.06.2020. godine

 1. Izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje Skupštine akcionara
 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 3. Odluka o prinudnom otkupu
 4. Izveštaj o bitnom događaju
 5. Zapisnik

 

Skupština akcionara "GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET " AD, Subotica 19.05.2020. godine

 1. Izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje Skupštine akcionara
 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu i Izveštaja o poslovanju društva
 4. Odluka o raspodeli dobiti
 5. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
 6. Odluka o izboru i naknadi nezavisnog revizora
 7. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora društva
 8. Odluka o izmeni i dopuni Statuta društva
 9. Izveštaj o bitnom događaju
 10. Zapisnik

 

Materijali za Prvu vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva zakazanu za dan 03.06.2020. godine

 1. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
 2. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
 3. Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija
 4. Obaveštenje
 5. Glasački listić
 6. Punomoć

 

Materijali za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara društva zakazanu za dan 19.05.2020. godine

 1. Poziv akcionarima - Odluka o odlaganju redovne sednice Skupštine akcionara i sazivanju ponovljene sednice
 2. Glasački listić
 3. Punomoć

 

Odložena Skupština akcionara "GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET " AD, Subotica zakazana za dan 28.04.2020. godine

 1. Izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje Skupštine akcionara
 2. Izveštaj o bitnom događaju
 3. Zapisnik

 

Materijali za redovnu sednicu Skupštine akcionara društva zakazanu za dan 28.04.2020. godine

 1. Glasački listić
 2. Punomoć
 3. Poziv akcionarima - Odluka o sazivanju Skupštine akcionara društva
 4. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
 5. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i izveštaja o poslovanju društva u 2019. godini
 6. Predlog odluke o raspodeli dobiti po fininsijskim izveštajima za 2019. godinu društva
 7. Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2019. godinu
 8. Predlog odluke o izboru i naknadi za rad nezavisnog revizora društva za 2020. godinu
 9. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja Odbora direktora za 2019. godinu
 10. Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta društva

 

2019

Prva vanredna Skupština akcionara Društva "GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD, Subotica 27.11.2019. godine

 1. Izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje Skupštine akcionara
 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 3. Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva
 4. Odluka o izmeni i dopuni Statuta društva
 5. Izveštaj o bitnom događaju
 6. Zapisnik

 

Materijali za Prvu vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva zakazanu za dan 27.11.2019. godine

 1. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
 2. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
 3. Predlog odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva
 4. Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta društva
 5. Punomoć
 6. Glasački listić

 

Skupština akcionara "GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET " AD, Subotica 25.04.2019. godine

 1.  Izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje Skupštine akcionara
 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu i Izveštaja o poslovanju društva
 4. Odluka o raspodeli dobiti
 5. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
 6. Odluka o izboru i naknadi nezavisnog revizora
 7. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora društva
 8. Odluka o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika društva
 9. Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva
 10. Odluka o sticanju sopstvenih akcija
 11. Izveštaj o bitnom događaju
 12. Finansijski izveštaji 31. decembar 2018. godine i Izveštaj nezavisnog revizora
 13. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
 14. Zapisnik

 

Materijali za redovnu sednicu Skupštine akcionara društva zakazanu za dan 25.04.2019. godine

 1. Glasački listić
 2. Punomoć
 3. Odluka o sazivanju Skupštine akcionara društva
 4. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
 5. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i izveštaja o poslovanju društva u 2018. godini
 6. Predlog odluke o raspodeli dobiti po fininsijskim izveštajima za 2018. godinu društva
 7. Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu
 8. Predlog odluke o izboru i naknadi za rad nezavisnog revizora društva za 2019. godinu
 9. Izveštaj Odbora direktora godišnjoj Skuštini akcionara
 10. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika društva
 11. Predlog odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva
 12. Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija društva

 

2018

Skupština akcionara "GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET " AD, Subotica 20.04.2018.

 1. Izveštaj o ispunjenosti uslova
 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 20.10.2017.
 3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu i Izveštaja o poslovanju društva
 4. Odluka o raspodeli dobiti
 5. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
 6. Odluka o izboru i naknadi nezavisnog revizora
 7. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora društva
 8. Statut o izmeni i dopuni Statuta društva
 9. Izveštaj o bitnom događaju
 10. Finansijski izveštaji 31. decembar 2017. godine i Izveštaj nezavisnog revizora
 11. Zapisnik

 

Skupština akcionara "GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET " AD, Subotica 20.04.2018.

 1. Glasački listić
 2. Punomoćje
 3. Odluka o sazivanju Skupštine
 4. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
 5. .Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju društva
 6. Predlog odluke o razmatranju i usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
 7. Predlog odluke o izboru i naknadi za rad nezavisnog revizora
 8. Izveštaj Odbora direktora
 9. Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta
 10. Predlog odluke o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima

 

2017

Vanredna Skupština akcionara Društva "GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD, Subotica 20.10.2017.

 

Vanredna Skupština akcionara Društva "GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD 20.10.2017.

 

Skupština akcionara „Grupa Univerexport - Trgopromet“ Subotica 28.04.2017.

 

Skupština akcionara „Grupa Univerexport - Trgopromet“ Subotica 28.04.2017.

 

2016

Vanredna skupština akcionara „Grupa Univerexport - Trgopromet“ Subotica 07.09.2016.

 


Skupštine akcionara društva „Grupa Univerexport - Trgopromet“ Subotica 30.4.2016.

 

Skupštine akcionara društva „Grupa Univerexport - Trgopromet“ Subotica 30.4.2016.

 

 

2015

Izvešta sa održane I vanredne skupštine akcionara društva od 26.08.2015. godine

 

Materijali za I. Vanrednu Skupštinu akcionara društva - zakazanu za 26.08.2015. godine

 

Izveštaj sa održane redovne Godišnje Skupštine akcionara društva - od 25.06.2015.